Generelt om uddannelsesstatistik

På uddannelsesstatistik.dk kan man tilgå Børne- og Undervisningsministeriets data og statistik. Det er altså en offentligt tilgængelig kanal, der både indeholder let tilgængelige statistikvisninger, men som også giver muligehed for at trække data ud til egne analyser. Data samles fra landets uddannelsesinstitutioner, ofte i forbindelse med årlige indberetninger og målinger.Hvad er Uddannelsesstatistik?

Uddannelsesstatistik er Børne- og Undervisningsministeriets primære kanal for data og statistik inden for ministeriets ressortområde. Databeholdningen afspejler i nogen grad de politiske mål og fokusområder, hvorfor databeholdningen som regel er under udvikling i takt med politiske beslutninger og reformer. Uddannelsesstatistik indeholder en stor del offentligt tilgængeligt data og statistik, men derudover findes der også indhold, der kræver login (fx kan en skoleleder tilgå mere data og viden om sin egen skole bag login).

Det bagvedliggende arbejde med at indhente, bearbejde og offentliggøre data og statistik ligger hos Styrelsen for It og Læring (herunder primært i de respektive datakontorer). Uddannelsesstatistik.dk bliver løbende udviklet med yderligere data, overbliksvisninger, standardrapporter og excel-rapporter.

Hvad kan jeg finde på Uddannelsesstatistik?

På Uddannelsesstatistik finder man data og statistik inden for grundskoleområdet, gymnasieområdet og erhvervsuddannelsesområdet.

På grundskoleområdet kan man blandt andet følge udviklingen i elevernes og skolens resultater, elevernes trivsel og fravær.

På det gymnasiale område er det muligt at se en lang række oplysninger om studenter og elever, for eksempel eksamensresultater og fagvalg.

For erhvervsuddannelserne findes blandt andet data om frafald, elevtrivsel, beskæftigelsesfrekvenser og de såkaldte ’klare mål’, som bruges til opfølgningen på erhvervsuddannelsesreformen.

Hvor kommer data fra?

Størstedelen af data kommer fra institutionerne, som jævnligt indberetter opgørelser inden for givne områder. Børne- og Undervisningsministeriet har desuden  et samarbejde med Danmarks Statistik, således er en del af indholdet på Uddannelsesstatistik en kobling mellem data fra institutionerne samt fra Danmarks Statistik.

Hvem bruger uddannelsesstatistik.dk - og til hvad?

Uddannelsesstatistik bruges blandt andet af kommuner og skoler/uddannelsesinstitutioner til udarbejdelse af kvalitetsrapporter og dataunderstøttet forbedring og udvikling. Siden kan også være et værktøj til forældre og deres børn/unge, når de skal orientere sig i skole- og uddannelsesvalg. Desuden anvendes det internt i ministerbetjeningen, kvalitetstilsyn, understøttelse af reformer og besvarelser af statistikhenvendelser. Data og statistik-beholdningen er tilgængelig for hele offentligheden, hvilket giver befolkningen mulighed for at følge med i, hvordan det går med Børne- og Undervisningsministeriets indsatser og fokusområder.

Hvor finder jeg dokumentation for data på Uddannelsesstatistik?

På hver områdeside finder du særskilt dokumentation for data indenfor de forskellige uddannelsesområder. Du kan også tilgå den samlede dokumentation her.Muligheder med data

På Uddannelsesstatistik kan man få vist data og statistik på flere forskellige måder. Overodnet kan man tilgå 1) overbliksvisninger (udvalgte nøgletal), 2) grafer og tabeller (som kan tilpasses) og 3) Excel adgang til dataHvordan bruger jeg overbliksvisningerne?

Med overbliksvisninger kan man nemt og hurtigt få overblik over udvalgte nøgletal fra specifikke uddannelsesinstitutioner eller kommuner. Man kan enten se på en enkelt institution eller sammenligne flere. Du kan ofte finde mere information om statistikkerne ved at holde musen over graferne eller ved at højreklikke på elementer i visningen. Overbliksvisninger anvendes også til at give brugerne et samlet blik på landsniveau for et konkret dataområde. Nøgleordene her er overskuelighed, let tilgængelighed og visuel enkelthed.

Hvordan bruger jeg standardrapporter?

En stor del af datamaterialet er udarbejdet som faste rapporter, der vises ved grafer eller tabeller. Det er muligt at tilpasse disse efter behov. I højre side af skærmbilledet vælges indholdet til den givne rapport. Når dette er gjort, får man en række valgmuligeder i venstre side af skærmbilledet - der vil ofte være mulighed for at folde emnerne ud (ved et "+" ikon), så der fremkommer flere valgmuligeheder for visningen. Det er muligt at eksportere indhold af standardrapporter til gængse filformater som Excel, PDF og RTF.

Hvordan bruger jeg excel-rapporter?

Når du åbner en Excel-adgang, får du vist en pivot-tabel. Hvis du markerer et felt inde i tabellen, vil der dukke en række tabel-funktoiner op i højre side af skærmen. Er du ikke bekendt med pivot-tabeller, anbefaler vi at du orienterer dig i nogle små guides omkring dette. Der findes en masse tilgængelige mini-guides, fx videoguides på youtube (søg fx efter ""introduktion til pivottabel"" eller lignende). I Excel-rapporterne er det i de fleste tilfælde muligt at opdele data efter region/kommune samt på institution/skole. Der er mulighed for at sammenligne institutioner, og udviklingen kan følges over tid. Der er offentlig adgang til alle rapporter bortset fra rapporter på kommunalt niveau og skoleniveau for de nationale testresultater i folkeskolen. Disse kan kun tilgås med de relevante rettigheder i UNI-Login.