Ansøgningsprocedure og opmærksomhedspunkter

Videregivelse af data til statistikbrug kræver, at den dataansvarlige forsker, der ønsker persondata til et givet projekt, udfylder en ansøgningsblanket

Hvis den dataansvarlige forsker anvender konsulenter som databehandlere til at gennemføre sit forskningsprojekt, skal ansøgningsblanketten underskrives af den dataansvarlige forsker.

Den dataansvarlige forsker bekræfter med sin underskrift, at en række betingelser for at få udleveret og anvende data er opfyldt. Der er tale om betingelser, der følger af GDPR og den danske databeskyttelseslovgivning og som fremgår af blanketten og Datatilsynets hjemmeside.

Den udfyldte og underskrevne dataansøgning og eventuelle spørgsmål relateret hertil, sendes til: forskerdata@stil.dk

Data videregives til forskere og analytikere, der er tilknyttet offentlige eller private forskningsinstitutioner, professionshøjskoler, interesseorganisationer, kommuner, regioner eller konsulentvirksomheder med analyseafdelinger.

Ph.d.-studerende kan få videregivet persondata til deres forskningsprojekter, forudsat at en fast ansat på uddannelsesinstitutionen påtager sig rollen som dataansvarlig.

Ministeriet videregiver ikke persondata til bachelor- og specialestuderende, ej heller enkeltpersoner og journalister.

Særlige regler for resultater fra de nationale trivselsmålinger

Elevbesvarelser fra de nationale trivselsmålinger videregives efter politisk beslutning kun til analyseprojekter på forskerkonti hos Danmarks Statistik. Læs mere her

Særlige regler for testresultater fra de obligatoriske nationale test og folkeskolens nationale overgangstest

Dataanalyser, hvor der er anvendt testresultater fra de obligatoriske nationale test eller folkeskolens nationale overgangstest, skal følge folkeskolelovens fortrolighedsbestemmelser, jf. § 55b, der tilsiger, at testresultater for den enkelte elev, grupper af elever, hold, klasser, skoler, skoledistrikter, boligområder, kommuner og regioner m.v., bortset fra opgørelser på landsplan, er fortrolige og ikke må offentliggøres. Hensynet bag fortrolighedsbestemmelsen er bl.a., at testresultaterne ikke skal kunne danne grundlag for rangordning.

I de tilfælde, hvor en undersøgelse baserer sig på testresultater på landsplan eller for en ikke-identificerbar gruppe af elever, vil en offentliggørelse af resultaterne heraf som hovedregel ligge inden for det lovlige område af fortrolighedsbestemmelserne, såfremt den ikke indeholder identificerbare geografiske angivelser.

Der kan fx offentliggøres testresultater for:

 • Henholdsvis drenge og piger
 • Elever født i forskellige måneder af året
 • Grupper af elever, som har modtaget forskellige undervisningsindsatser
 • Forskellige klassestørrelser
 • Elevgrupper med forskellige socioøkonomiske karakteristika
 • Der er ikke tale om en udtømmende liste. Læs også vores

  Retningslinjer for brug af data fra de nationale test og Folkeskolens Nationale Overgangstest til statistiske og videnskabelige undersøgelser
  Datadokumentation for Folkeskolens Nationale Overgangstest
  Datadokumentation for de nationale test

  Hvilke registre er der adgang til?

  Det er muligt at få adgang til persondata på dataområderne, der udstilles på uddannelsesstatistik.dk. Ministeriet har i sit statistikberedskab desuden diverse surveydata, der er indsamlet til en række undersøgelser af forskellige uddannelsesrelevante emner. Disse surveydata kan efter en konkret vurdering også videregives på anmodning. Kontakt forskerdata@stil.dk for at afklare, om ministeriet kan udlevere data fra et givent projekt.

  Ét flere eller forskningsprojekter?

  Der skal søges om videregivelse af persondata for hvert enkelt forskningsprojekt. Vi anser forskningsprojekter med forskellig varighed eller analyseformål som forskellige projekter. Hvis man ønsker persondata videregivet til flere forskningsprojekter, indsendes én dataansøgning pr. forskningsprojekt. I en dataansøgning kan der henvises til andre relaterede forskningsprojekter, hvis det givne projekt er del af et større overordnet forskningsprojekt. Dermed er det muligt at få ministeriets tilladelse til at omnøgle identiske data fra et forskningsprojekt til et andet forskningsprojekt på Danmarks Statistiks analyseserver. Det er et krav, at den dataansvarlige sikrer, at der ikke er adgang til videregivne persondata på tværs af forskningsprojekter, så persondata, der er videregivet til et eller flere forskningsprojekter, ikke anvendes i projekter, som BUVM ikke eksplicit har godkendt videregivelse til.

  BUVM fører en liste over alle videregivelser til forskningsprojekter, som udleveres til Datatilsynet på forlangende, og som vil være omfattet af aktindsigt.

  Gentagne videregivelser til samme forskningsprojekt

  Hvis forskningsprojektet skal have videregivet data fra kommende års dataopdateringer, skal dette skrives ind i dataansøgningen. Herefter er det den dataansvarliges opgave på fx årlig basis at bede om at få opdateret data ved at skrive til forskerdata@stil.dk. Hvis der i den mellemliggende periode er sket ændringer i projektansvar m.v., skal dette tilrettes i dataansøgningen og medsendes i mailen med ønsket om videregivelse af dataopdateringen.

  Dataafgrænsning og dataminimering i forhold til projektet

  Vi imødekommer ansøgninger efter et ”need-to-know” i forhold til det konkrete projekt. Det er derfor vigtigt, at databehovet er velbegrundet i projektbeskrivelsen. Hvis analyserne fx vedrører undervisning i dansk, vil der næppe være behov for testresultater fra en række andre fag. Derudover kan undersøgelsespopulationen, geografi og tidsperioden definere og/eller afgrænse databehovet.

  Personidentificérbare, pseudonymiserede eller anonymiserede data

  En række analyser kræver kobling med persondata fra andre kilder, fx fra egne surveys, fra andre myndigheder eller fra registre hos Danmarks Statistik. Her følger ministeriet også ”need-to-know”-princippet.

  Kan projektet løses, uden at det er nødvendigt at få videregivet data med personidentifikation (cpr-nr. eller UniLogin), da videregives persondata i pseudonymiseret form. Som udgangspunkt udleveres data ved, at STIL overfører data til ansøgers forskerkonto på Danmarks Statistik, hvor DST står for pseudonymisering og omnøgling til den dataansvarliges forskerkonto. Ansøger afholder selv evt. omkostninger til DST til oprettelse af forskerkonti og omnøgling. Husk at angive kontaktperson på DST i ansøgningen.

  Ansøg i god tid

  Det er en fordel at søge i god tid og angive i blanketten, hvornår der er behov for data. Vær opmærksom på, at der ikke udleveres foreløbige eller ikke kvalitetssikrede data fra ministeriets registre. Det betyder i praksis, at der ikke udleveres data, inden ministeriet selv har offentliggjort resultater fra de datasæt, hvorfra der ønskes videregivet data. Se hvornår næste dataopdatering offentliggøres her: Publiceringsdatoer

  Vi bestræber os på at behandle ansøgninger og svare på spørgsmål hurtigt. Selve dataleveringen afhænger af det enkelte dataområde, men vil normalt være inden for seks uger. Jo mere præcis ansøgningen er formuleret, desto hurtigere kan vi hjælpe.

  Sådan får man adgang

  1. Læs alle punkter på denne side.

  2. Download og udfyld ansøgningsblanketten

  3. Send den udfyldte blanket til forskerdata@stil.dk

  4. I får svar på ansøgningen inden for seks uger